Wednesday, August 31, 2016

MySQL - InnoDB Imports (Faster)

mysql> use database_Name
mysql> set autocommit=0; set unique_checks=0; set foreign_key_checks=0;
mysql> source /path/to/database_dump.sql
mysql> commit; set unique_checks=1; set foreign_key_checks=1;

No comments:

Post a Comment